TRƯỜNG TIỂU HỌC 3 THỊ TRẤN NĂM CĂN TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016
LỚP:  5C VỀ  WEB TRƯỜNG VỀ TRANG XEM ĐIỂM
Ghi chú: X là Hoàn thành. Đ : Đạt vở sạch chữ đẹp, CĐ: chưa đạt VSCĐ
STT Họ và tên Toán Tiếng Việt Khoa học Sử  Địa Tin Hoc Tiếng Anh Âm nhạc Mỹ Thuật Đạo đức TNXH Thủ Công Thể Dục  VSCĐ Khen thưởng  
01 Dương Gia Bảo 5 5 6 5 5 5 X X X   X X    
02 Hồ Huy Cường 5 6 6 8 5 5 X X X   X X    
03 Phạm Hoàng Dinh 9 9 10 9 9 7 X X X   X X   Hoàn thành tốt nội dung môn học
04 Nguyễn Thái Duy 9 9 10 9 9 9 X X X   X X   Hoàn thành xuất sắc
05 Nguyễn T Yến Duy 7 9 8 8 7 6 X X X   X X   Hoàn thành tốt nội dung môn học
06 Nguyễn Nhất Đại 5 5 5 5 5 5 X X X   X X    
07 Nguyễn Văn Hậu 8 8 7 8 7 5 X X X   X X    
08 Lê Chí Hên 9 9 10 9 9 7 X X X   X X   Hoàn thành tốt nội dung môn học
09 Trần Phước Hiếu 5 6 6 6 5 7 X X X   X X    
10 Lê Như Huyền 6 7 8 6 7 5 X X X   X X    
11 Bùi Duy Khanh 7 8 8 6 5 7 X X X   X X    
12 Lữ Tuấn Kiệt 6 7 7 7 6 5 X X X   X X    
13 Tạ Hồng My 10 8 8 10 7 5 X X X   X X   Hoàn thành tốt nội dung môn học
14 Lý Thị Tiểu My 5 6 5 5 6 7 X X X   X X    
15 Ngô Trà My 5 6 5 5 5 5 X X X   X X    
16 Nguyễn Thị Kim Ngân 7 6 6 7 7 5 X X X   X X    
17 Trần Kim Ngân 7 8 8 7 6 7 X X X   X X    
18 Lê Thị Khánh Ngọc 9 9 10 10 9 6 X X X   X X   Hoàn thành xuất sắc
19 Trần Yến Nhi 8 9 9 10 9 9 X X X   X X   Hoàn thành tốt nội dung môn học
20 Huỳnh Như 9 9 10 10 9 9 X X X   X X   Hoàn thành tốt nội dung môn học
21 Trương Hoàng Phú 5 6 6 5 5 8 X X X   X X    
22 Thạch Ngọc Phúc 9 8 8 8 9 6 X X X   X X   Hoàn thành tốt nội dung môn học
23 Lê Thị Mỹ Quyên 8 9 8 9 7 8 X X X   X X   Hoàn thành tốt nội dung môn học
24 Ngô Quốc Sử 7 9 7 7 7 7 X X X   X X   Hoàn thành tốt nội dung môn học
25 Nguyễn Chí Thanh 5 5 5 5 5 7 X X X   X X    
26 Trần Thị Thảo 7 7 8 7 7 5 X X X   X X    
27 Dương Anh Thư 8 9 9 8 9 7 X X X   X X   Hoàn thành tốt nội dung môn học
28 Nguyễn Anh Thư 9 9 9 9 9 9 X X X   X X   Hoàn thành xuất sắc
29 Ngô Kim Thư 7 8 8 8 7 9 X X X   X X   Hoàn thành tốt nội dung môn học
30 Phạm Chí Tình 6 5 6 6 5 6 X X X   X X    
31 Diệp Thảo Trâm 10 10 10 9 9 9 X X X   X X   Hoàn thành xuất sắc
32 Huỳnh Nhật Trường 8 7 7 8 7 5 X X X   X X    
33 Phạm Thị Thái Tuệ 9 9 8 8 9 7 X X X   X X   Hoàn thành tốt nội dung môn học
34 Nguyễn Bích Tuyền 5 8 6 8 6 5 X X X   X X    
35 Phạm Phương Vy 10 10 10 10 9 9 X X X   X X   Hoàn thành xuất sắc