TRƯỜNG TIỂU HỌC 3 THỊ TRẤN NĂM CĂN TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016
LỚP:  5B VỀ  WEB TRƯỜNG VỀ TRANG XEM ĐIỂM
Ghi chú: X là Hoàn thành. Đ : Đạt vở sạch chữ đẹp, CĐ: chưa đạt VSCĐ
STT Họ và tên Toán Tiếng Việt Khoa học Sử  Địa Tin Hoc Tiếng Anh Âm nhạc Mỹ Thuật Đạo đức TNXH Thủ Công Thể Dục  VSCĐ Khen thưởng  
01 Lê Thúy Anh 7 8 9 8 8 7 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
02 Ngô Thị Tú Anh 8 9 10 9 9 8 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
03 Cao Gia Bảo 9 8 9 10 9 8 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
04 Trần Hoài Bảo 9 9 10 10 9 9 X X X   X X Đ Hoàn thành xuất sắc
05 Trần Gia Băng 9 8 9 8 7 7 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
06 Nguyễn Phúc Duy 10 9 10 10 10 9 X X X   X X Đ Hoàn thành xuất sắc
07 Đỗ Vũ Duy 9 8 7 10 9 7 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
08 Huỳnh Văn Đáng 5 6 8 7 7 5 X X X   X X  
09 Nguyễn Như Được 5 5 6 6 5 5 X X X   X X  
10 Nguyễn T Thúy Hào 7 8 10 10 7 7 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
11 Lê Văn Hào 9 8 8 8 9 9 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
12 Thái Vĩnh Hào 7 6 5 9 7 6 X X X   X X  
13 Dương Phạm Ngọc Hân 9 8 9 8 9 9 X X X   X X Đ  
14 Diệp Trung Hậu 6 6 7 6 8 5 X X X   X X  
15 Nguyễn Thúy Hiền 8 8 8 9 6 6 X X X   X X Đ  
16 Nguyễn Phan T Ngọc Hơn 9 9 10 10 9 9 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
17 Trần Minh Huy 8 7 8 8 7 5 X X X   X X Đ  
18 Nguyễn LỆ HUYỀN 8 6 7 10 6 7 X X X   X X Đ  
19 Nguyễn Thị Tuyết Lan 8 6 6 8 6 5 X X X   X X  
20 Nguyễn Trần Vân Ly 8 7 7 9 7 7 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
21 Lê Văn Nguyên 5 8 7 9 7 7 X X X   X X Đ  
22 Tô Minh Nguyễn 8 7 7 10 9 5 X X X   X X Đ  
23 Ngô Văn Nhựt 5 5 5 7 7 5 X X X   X X Đ  
24 Nguyễn Trần Thịnh Phát 7 7 7 9 6 5 X X X   X X Đ  
25 Lê Tiến Phát 5 6 8 8 5 7 X X X   X X  
26 Nguyễn Văn Phúc 5 5 5 6 6 5 X X X   X X  
27 Tô Cát Phương 7 6 8 7 7 5 X X X   X X Đ  
28 Nguyễn Văn Tài 8 8 10 8 9 9 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
29 Lê Anh Thư 7 5 8 6 6 7 X X X   X X Đ  
30 Nguyễn Ngọc Tiền 6 5 6 5 6 5 X X X   X X Đ  
31 Đoàn Trung Tín 7 5 6 7 7 5 X X X   X X Đ  
32 Trương Hoàng Tình 5 5 6 7 6 5 X X X   X X  
33 Dương Bảo Trân 10 9 9 10 10 9 X X X   X X Đ Hoàn thành xuất sắc
34 Nguyễn Hữu Trí 6 6 6 8 7 5 X X X   X X  
35 Võ Nhựt Trường 7 5 6 6 7 7 X X X   X X  
36 Lư Vũ Thiên Tú 10 9 10 10 10 9 X X X   X X Đ Hoàn thành xuất sắc
37