TRƯỜNG TIỂU HỌC 3 THỊ TRẤN NĂM CĂN TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016
LỚP:  5A VỀ  WEB TRƯỜNG VỀ TRANG XEM ĐIỂM
Ghi chú: X là Hoàn thành. Đ : Đạt vở sạch chữ đẹp, CĐ: chưa đạt VSCĐ
STT Họ và tên Toán Tiếng Việt Khoa học Sử  Địa Tin Hoc Tiếng Anh Âm nhạc Mỹ Thuật Đạo đức TNXH Thủ Công Thể Dục  VSCĐ Khen thưởng  
01 Bùi Văn Duy 8 8 8 9 7 6 x x x   x x Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
02 Cao Tiến Đạt 7 6 6 5 6 5 X X X   X X Đ  
03 Lê Văn Đón 8 8 8 8 7 5 X X X   X X Đ  
04 Quãng Lý Huỳnh Giao 7 7 9 10 8 6 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
05 Nguyễn Thị Hiền 8 9 7 8 8 7 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
06 Nguyễn Thành Văn Hiếu 7 8 8 7 8 5 X X X   X X Đ  
07 Trần Đông Hil 9 9 10 10 9 9 X X X   X X Đ Hoàn thành xuất sắc
08 Võ Minh Hoài 8 8 10 10 7 7 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
09 Lê Thị Ánh Hồng 9 9 10 9 9 9 X X X   X X Đ Hoàn thành xuất sắc
10 Huỳnh Minh Huy 7 6 6 6 6 5 X X X   X X  
11 Nguyễn Quốc Huy 9 9 10 10 9 9 X X X   X X Đ Hoàn thành xuất sắc
12 Đoàn Nguyễn Hưng 8 8 9 10 8 7 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
13 Đặng Duy Khá 8 7 8 7 5 7 X X X   X X  
14 Nguyễn Duy Khanh 6 6 7 8 7 7 X X X   X X  
15 Nguyễn Đăng Khoa 6 5 7 7 6 5 X X X   X X  
16 Nguyễn Kim Lẽ 9 8 10 9 9 9 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
17 Nguyễn Thị Mỹ Linh 8 8 10 8 7 7 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
19 Lâm Nhã Linh 9 8 8 8 8 9 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
20 Trần Việt Minh 7 7 8 8 7 6 X X X   X X  
21 Nguyễn Kiều My 6 6 6 5 6 5 X X X   X X Đ  
22 Phạm Hoài Nam 8 8 8 7 9 9 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
23 Phạm Chí Nguyên 5 5 6 6 5 6 X X X   X X  
24 Lưu Văn Nguyên 8 8 8 8 6 8 X X X   X X Đ  
25 Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn 9 9 10 10 10 9 X X X   X X Đ Hoàn thành xuất sắc
26 Lê Huỳnh Nhu 9 9 10 10 9 9 X X X   X X Đ Hoàn thành xuất sắc
27 Nguyễn Hà Phượng Oanh 9 9 10 9 9 7 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
28 Nguyễn Trần Gia Quyên 9 9 10 10 9 10 X X X   X X Đ Hoàn thành xuất sắc
29 Từ Thị Diễm Quỳnh 7 7 8 7 6 5 X X X   X X Đ  
30 Lê Phú Thông 8 7 8 7 8 5 X X X   X X Đ  
31 Nguyễn Hoài Thương 9 8 10 10 8 7 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
32 Nguyễn Việt Tiến 5 5 7 7 5 5 X X X   X X Đ  
33 Phan Thảo Vy 10 10 10 10 10 9 X X X   X X Đ Hoàn thành xuất sắc
34 Huỳnh Thị Hà Xuyên 6 5 5 5 5 5 X X X   X X Đ  
35 Tiêu Như Ý 10 10 10 10 10 9 X X X   X X Đ Hoàn thành xuất sắc
36 Mai Thị Như Huỳnh 7 8 7 7 5 5 X X X   X X Đ  
37