TRƯỜNG TIỂU HỌC 3 THỊ TRẤN NĂM CĂN TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016
LỚP:  4C VỀ  WEB TRƯỜNG VỀ TRANG XEM ĐIỂM
Ghi chú: X là Hoàn thành. Đ : Đạt vở sạch chữ đẹp, CĐ: chưa đạt VSCĐ
STT Họ và tên Toán Tiếng Việt Khoa học Sử  Địa Tin Hoc Tiếng Anh Âm nhạc Mỹ Thuật Đạo đức TNXH Thủ Công Thể Dục  VSCĐ Khen thưởng  
01 Nguyễn Ngọc Băng 5 8 7 7 5 5 X X X   X X Đ  
02 Lữ Như Băng 7 6 7 5 6 5 X X X   X X  
03 Nguyễn Như Bình 7 8 6 8 7 7 X X X   X X Đ  
04 Nguyễn T Kim Cương 8 8 10 9 8 7 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
05 Phan Khánh Duy 10 10 10 9 10 10 X X X   X X Đ Hoàn thành xuất sắc
07 Nguyễn Nhật Duy 6 6 8 7 6 6 X X X   X X  
08 Lê Quốc Duy 6 7 6 6 7 7 X X X   X X  
09 Phan Minh Hoàng 9 8 8 8 8 7 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
10 Ngô Như Huỳnh 10 10 9 10 10 9 X X X   X X Đ Hoàn thành xuất sắc
11 Trần Như Huỳnh 9 10 9 9 9 9 X X X   X X Đ Hoàn thành xuất sắc
12 Phan Nhựt Minh 8 8 7 9 7 7 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
13 Nguyễn Tường Nghi 5 2 6 5 5 5 X X X   X X  
14 Nguyễn Hữu Nghĩa 7 6 6 6 6 5 X X X   X X  
15 Trần Hoàng Nhất 8 8 8 9 9 7 X X X   X X Hoàn thành tốt nội dung môn học
16 Lê Mỹ Như 8 9 7 9 8 7 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
17 Trương Vũ Phong 5 7 6 8 6 6 X X X   X X Đ  
18 Quách Hữu Phước 8 8 9 9 9 7 X X X   X X Hoàn thành tốt nội dung môn học
19 Tô Bích Phượng 10 9 9 9 9 6 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
20 Trần Thị Như Quỳnh 9 9 10 9 9 9 X X X   X X Đ Hoàn thành xuất sắc
21 Quách Bảo Trân 7 8 7 7 7 7 X X X   X X Đ  
22 Nguyễn Thị Nhã Trân 6 6 8 8 7 5 X X X   X X  
23                              
24                              
25                              
26                              
27                              
29                              
31                              
32                              
33                              
34                              
35                              
36                              
37