TRƯỜNG TIỂU HỌC 3 THỊ TRẤN NĂM CĂN TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016
LỚP:  4A VỀ  WEB TRƯỜNG VỀ TRANG XEM ĐIỂM
Ghi chú: X là Hoàn thành: Đ : Đạt vở sạch chữ đẹp, CĐ: chưa đạt VSCĐ
STT Họ và tên Toán Tiếng việt Khoa học Sử  Địa Tin Hoc Tiếng Anh Âm nhạc Mỹ Thuật Đạo đức TNXH Thủ Công Thể Dục  VSCĐ Khen thưởng  
01 Phan Quốc Duy 9 10 9 10 10 9 X X X   X X Đ Hoàn thành xuất sắc
02 Lê Văn Đại 8 7 7 7 7 7 X X X   X X Đ  
03 Nguyễn Nhựt Hào 10 8 9 7 9 6 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
04 Trần Huỳnh Khang 5 6 8 6 6 6 X X X   X X Đ  
05 Bùi Đăng Khoa 6 5 5 6 6 5 X X X   X X  
06 Nguyễn Phước Lộc 5 5 6 6 6 5 X X X   X X  
07 Lê Ngọc Nên 6 7 8 7 8 6 X X X   X X Đ  
08 Bùi Chí Nguyên 10 8 9 9 9 6 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
09 Nguyễn Gia Nguyễn 5 6 6 7 5 5 X X X   X X Đ  
10 Trần Trọng Nguyễn 10 10 10 9 9 9 X X X   X X Đ Hoàn thành xuất sắc
11 Trần Thị Yến Nhi 10 10 9 9 10 10 X X X   X X Đ Hoàn thành xuất sắc
12 Lê Thị Huỳnh Như 9 8 8 7 9 7 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
13 Huỳnh Ngọc Như 7 9 8 8 8 7 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
14 Nguyễn Hồng Phúc 9 8 9 7 7 7 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
15 Nguyễn Thiên Phước 9 10 8 7 9 9 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
16 Trần Bé Quỳnh 7 9 7 8 8 8 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
17 Nguyễn Hữu Quỳnh 8 8 5 7 6 7 X X X   X X Đ  
18 Lại Xuân Quỳnh 9 8 9 9 8 9 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
19 Lâm Duy Tân 9 8 7 9 9 9 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
20 Nguyễn T Diễm Thúy 7 6 6 5 7 5 X X X   X X  
21 Nguyễn Minh Trung 5 6 6 6 7 5 X X X   X X Đ  
22 Huỳnh Phương Vy 10 10 8 7 8 7 X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
23 Tiết Thảo Xuyên 5 6 6 6 5 5 X X X   X X  
24                              
25                              
26                              
27                              
28                              
29                              
30                              
31                              
32                              
33                              
34                              
35                              
36                              
37