TRƯỜNG TIỂU HỌC 3 THỊ TRẤN NĂM CĂN TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016
LỚP:  3C VỀ  WEB TRƯỜNG VỀ TRANG XEM ĐIỂM
Ghi chú: X là Hoàn thành: Đ : Đạt vở sạch chữ đẹp, CĐ: chưa đạt VSCĐ
STT Họ và tên Toán Tiếng Việt Khoa học Sử  Địa Tin Hoc Tiếng Anh Âm nhạc Mỹ Thuật Đạo đức TNXH Thủ Công Thể Dục  VSCĐ Khen thưởng  
01 Lương Trí Bảo 9 8     7 9 X X X   X X   Hoàn thành tốt nội dung môn học
02 Nguyễn Mỹ Dung 5 5     5 7 X X X   X X    
03 Cao Gia Đảm 7 8     8 7 X X X   X X    
04 Huỳnh Hồng Gấm                            
05 Phạm Nhựt Hào 8 10     9 9 X X X   X X   Hoàn thành tốt nội dung môn học
06 Lý Quốc Huy  7 6     7 5 X X X   X X    
07 Huỳnh Nhật Huỳnh 5 6     7 5 X X X   X X    
08 Võ Minh Khôi 7 7     9 7 X X X   X X   Hoàn thành tốt nội dung môn học
09 Nguyễn Thị Lanh 9 10     9 9 X X X   X X   Hoàn thành xuất sắc
10 Văn Hữu Lộc 9 9     9 8 X X X   X X   Hoàn thành tốt nội dung môn học
11 Nguyễn Thanh Mai 5 5     6 6 X X X   X X    
12 Trần Lợi Nguyên 9 9     9 9 X X X   X X   Hoàn thành xuất sắc
13 Bùi Gia Nguyễn  7 8     7 7 X X X   X X    
14 Trần Văn Nguyện 9 10     10 9 X X X   X X   Hoàn thành xuất sắc
15 Nguyễn Tiến Phát 7 6     7 5 X X X   X X    
16 Đỗ Tiểu Sinh 7 7     5 6 X X X   X X    
17 Lê Minh Tâm  7 9     7 7 X X X   X X   Hoàn thành tốt nội dung môn học
18 Phạm Thái Thuận 9 9     9 9 X X X   X X   Hoàn thành xuất sắc
19 Lý Anh Tuấn 7 7     9 5 X X X   X X   Hoàn thành tốt nội dung môn học
20 Trần Văn Tý 9 10     9 9 X X X   X X   Hoàn thành xuất sắc
21 Huỳnh Gia Vĩ 6 5     5 6 X X X   X X    
22 Nguyễn Văn Vũ  5 6     5 5 X X X   X X    
23 Nguyễn Thị Ý 5 5     5 6 X X X   X X    
24 Nguyễn Văn  Quy 5 6     5 5 X X X   X X    
25                              
26                              
27                              
28                              
29                              
30                              
31                              
32                              
33                              
34                              
35                              
36                              
37