TRƯỜNG TIỂU HỌC 3 THỊ TRẤN NĂM CĂN TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016
LỚP:  3B VỀ  WEB TRƯỜNG VỀ TRANG XEM ĐIỂM
Ghi chú: X là Hoàn thành: Đ : Đạt vở sạch chữ đẹp, CĐ: chưa đạt VSCĐ
STT Họ và tên Toán Tiếng Việt Khoa học Sử  Địa Tin Hoc Tiếng Anh Âm nhạc Mỹ Thuật Đạo đức TNXH Thủ Công Thể Dục  VSCĐ Khen thưởng  
01 Phan Nhựt Duy 9 9     9 7 X X X X X X Hoàn thành tốt nội dung môn học
02 Huỳnh Thanh Dư 5 8     7 6 X X X X X X Đ  
03 Trần Khánh Đăng 8 8     7 6 X X X X X X Đ  
04 Huỳnh Kim Tam Đoan 9 10     10 10 X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
05 Dương Nhựt Huy  9 10     9 9 X X X X X X Hoàn thành xuất sắc
06 Lâm Như Huỳnh 7 9     7 8 X X X X X X Hoàn thành tốt nội dung môn học
07 Phạm Võ Quốc Khang 7 8     9 9 X X X X X X Hoàn thành tốt nội dung môn học
08 Trần Huỳnh Mai 9 9     9 9 X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
09 Thái Tiểu Mẫn  7 9     7 9 X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
10 Châu Thuý Ngân  7 9     9 5 X X X X X X Đ  
11 Cao Trọng Nguyễn 8 9     7 9 X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
12 Huỳnh Chí Nguyện 9 8     9 7 X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
13 Nguyễn Minh Nhớ 5 6     5 5 X X X X X X  
14 Nguyễn Thị Đỗ Quyên 10 10     9 10 X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
15 Nguyễn Ngọc Anh Thư 10 10     9 9 X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
16 Nguyễn T Thủy Tiên 10 10     9 9 X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
17 Tăng T Diễm Trân 5 6     5 7 X X X X X X  
18 Lý Thị Trân 5 9     7 7 X X X X X X Đ  
19 Cao Ngoc Trúc 5 6     5 5 X X X X X X Đ  
20 Lại Nhựt Trường 3 6     5 5 X X X X X X  
21 Đỗ Yến Vi 6 6     5 5 X X X X X X  
22 Quách Triệu Vy 6 7     7 5 X X X X X X  
23 Lê Văn Tý 9 9     5 6 X X X X X X Đ  
24                              
25                              
26                              
27                              
28                              
29                              
30                              
31                              
32                              
33                              
34                              
35                              
36                              
37