TRƯỜNG TIỂU HỌC 3 THỊ TRẤN NĂM CĂN TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016
LỚP:  3A VỀ  WEB TRƯỜNG VỀ TRANG XEM ĐIỂM
Ghi chú: X là Hoàn thành: Đ : Đạt vở sạch chữ đẹp, CĐ: chưa đạt VSCĐ
STT Họ và tên Toán Tiếng Viêt Khoa học Sử  Địa Tin Hoc Tiếng Anh Âm nhạc Mỹ Thuật Đạo đức TNXH Thủ Công Thể Dục  VSCĐ Khen thưởng  
01 Bùi Khánh Băng 8 7     7 6 X X X X X X Đ  
02 Nguyễn Chí Bằng 9 9     9 10 X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
03 Nguyễn Thị Phúc Dương 8 9     7 9 X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
04 Trương Tiểu Hân 7 7     6 7 X X X X X X Đ  
05 Nguyễn Văn Hậu 9 8     7 7 X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
06 Đỗ Hoàng Huy 9 9     7 6 X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
07 Trần Thị Mỹ Huyền 9 9     9 9 X X X X X X Đ  
08 Nguyển Như Huỳnh 7 9     7 8 X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
09 Lê Minh Khang 6 6     5 5 X X X X X X  
10 Phạm Quốc Khang 9 10     9 9 X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
11 Đặng Minh Khánh 9 9     10 9 X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
12 Phạm Kim Loan 9 8     8 8 X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
13 Phạm Hà My 9 9     9 9 X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
14 La Kim Ngân 10 5     5 6 X X X X X X Đ  
15 Lê Thị Quỳnh Như 9 9     9 9 X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
16 Phan Minh Phú 9 9     7 8 X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
17 Nguyễn Chúc Quỳnh 6 9     10 10 X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
18 Trần Quốc Sỹ 9 5     5 5 X X X X X X  
19 Bùi Như Thể 5 9     9 9 X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
20 Huỳnh Ngọc Thuý 7 6     6 8 X X X X X X  
21 Nguyễn Thị Minh Thư 7 7     7 7 X X X X X X Đ  
22 Trần Minh Thư 9 8     7 7 X X X X X X Đ  
23 Châu Quốc Triệu 5 10     10 10 X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
24 Võ Lê Vững   6     6 6 X X X X X X  
25                              
26                              
27                              
28                              
30                              
31                              
32                              
33                              
35                              
36                              
37