TRƯỜNG TIỂU HỌC 3 THỊ TRẤN NĂM CĂN TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016
LỚP:  2C VỀ  WEB TRƯỜNG VỀ TRANG XEM ĐIỂM
Ghi chú: X là Hoàn thành: Đ : Đạt vở sạch chữ đẹp, CĐ: chưa đạt VSCĐ
STT Họ và tên Tiếng Việt Toán Khoa học Sử  Địa Tin Hoc Tiếng Anh Âm nhạc Mỹ Thuật Đạo đức TNXH Thủ Công Thể Dục  VSCĐ Khen thưởng  
01 Phạm Minh Anh 9 7         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
02 Phạm Ái Di 6 5         X X X X X X  
03 Lê Khã Duy  6 6         X X X X X X  
04 Phan Nhật Duy  9 9         X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
05 Lê Tiến  Đạt  4 4         X X X X X X  
06 Nguyễn Ánh Em 6 6         X X X X X X Đ  
07 Trần Khánh Hải  5 4         X X X X X X Đ  
08 Lê Gia Hân 9 9         X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
09 Nguyễn Thị Ngọc Hân  7 9         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
10 Nguyễn Thị Ngọc Hân  9 8         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
11 Đỗ Thạch Tuấn Huy 9 7         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
12 Hồ An Khang 10 10         X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
13 Nguyễn Bảo Long 9 9         X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
14 Trương Kim Minh  6 6         X X X X X X Đ  
15 Huỳnh Thanh Ngân  5 5         X X X X X X  
16 Sơn Thị Kiều Nghi  7 6         X X X X X X Đ  
17 Tạ Đình Nghĩa 7 5         X X X X X X Đ  
18 Hồ Yến Nhi  6 6         X X X X X X Đ  
19 Triệu Thị Ý Như 9 9         X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
20 Lâm Thái Phong  9 8         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
21 Nguyễn Minh Phúc 8 5         X X X X X X Đ  
22 Nguyễn Trọng Phúc  8 9         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
23 Trần Chí Tài 9 8         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
24 Châu Minh Tài 9 7         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
25 Lý Hồng Thi  5 3         X X X X X X Đ  
26 Nguyễn Ngọc Trăm  6 7         X X X X X X Hoàn thành tốt nội dung môn học
27 Lại Thị Ngọc Trâm 8 9         X X X X X X Đ  
28 Châu Hoàng Trí 8 6         X X X X X X Đ  
29 Nguyễn Nhật Trường 9 10         X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
30 Sơn Thị Mộng Tuyền  4 4         X X X X X X  
31 Đặng Minh Tý  5 6         X X X X X X  
32 Nguyễn Ngọc Bích Vân 9 9         X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
33                              
34                              
35                              
36                              
37