TRƯỜNG TIỂU HỌC 3 THỊ TRẤN NĂM CĂN TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016
LỚP:  2B VỀ  WEB TRƯỜNG VỀ TRANG XEM ĐIỂM
Ghi chú: X là Hoàn thành: Đ : Đạt vở sạch chữ đẹp, CĐ: chưa đạt VSCĐ
STT Họ và tên Tiếng Việt Toán Khoa học Sử  Địa Tin Hoc Tiếng Anh Âm nhạc Mỹ Thuật Đạo đức TNXH Thủ Công Thể Dục  VSCĐ Khen thưởng  
01 Nguyễn Thị Ái  7 6         X X X X X X  
02 Nguyễn Kháng Băng  9 9         X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
03 Tăng Mộng Cầm  9 9         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
04 Lê Hữu Do  6 6         X X X X X X Đ  
05 Phan Hồng Duy  9 8         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
06 Nguyễn Trần Khánh Duy 9 9         X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
07 Nguyễn Trần Nhật Duy 8 9         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
08 Phạm Ngọc Duyên  9 10       X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
09 Phan Tấn Đạt  6 7         X X X X X X  
10 Nguyễn Nguyên Đoan  6 6         X X X X X X Đ  
11 Trần Gia Hân 10 10         X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
12 Nguyễn Diễm Huỳnh  10 10         X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
13 Trần Nam Hưng  9 9         X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
14 Lâm Chấn Khang 8 9         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
15 Huỳnh Thanh Khiêm  6 6         X X X X X X Đ  
16 Thạch Minh Lãm  4 4         X X X X X X  
17 Dương Nhã Linh 7 8         X X X X X X Đ  
18 Dương Bình Minh  9 7         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
19 Đỗ Ngọc Mỵ  9 9         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
20 Nguyễn Thị Uyển Nghi  6 8         X X X X X X Đ  
21 Lê Bảo Ngọc  7 8         X X X X X X Đ  
22 Hồ Bích Ngọc  10 10         X X X X X X Đ  
23 Nguyễn Lê Tố  Như  9 9         X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
24 Lê Duy Thanh  8 7         X X X X X X Đ  
25 Trần Thái Thịnh  4 4         X X X X X X  
26 Nguyễn Chí Thức  6 6         X X X X X X Đ  
27 Dư Hoài Thương  7 6         X X X X X X  
28 Nguyễn Ngọc Lan Trinh  9 9         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
29 Nguyễn Ngọc Trinh  8 9         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
30 Lâm Nhựt Trung 6 7         X X X X X X  
31 Ngô Văn Vũ  5 7         X X X X X X Đ  
32 Hồ Hiếu Nhân 7 7         X X X X X X Đ  
33                              
34                              
35                              
36                              
37