TRƯỜNG TIỂU HỌC 3 THỊ TRẤN NĂM CĂN TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016
LỚP:  2A VỀ  WEB TRƯỜNG VỀ TRANG XEM ĐIỂM
Ghi chú: X là Hoàn thành: Đ : Đạt vở sạch chữ đẹp, CĐ: chưa đạt VSCĐ
STT Họ và tên Tiếng Việt Toán Khoa học Sử  Địa Tin Hoc Tiếng Anh Âm nhạc Mỹ Thuật Đạo đức TNXH Thủ Công Thể Dục  VSCĐ Khen thưởng  
01 Nguyễn Huỳnh Anh 9 8         X X X X X X Đ  
02 Cao Thị Kim Anh  8 6         X X X X X X Đ  
03 Dương Gia Bảo  5 7         X X X X X X Đ  
04 Nguyễn Thị Diễm  9 9         X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
05 Trần Vũ Duy 6 5         X X X X X X  
06 Nguyễn Tiến Đạt 7 8         X X X X X X Đ  
07 Dương Hữu Đức 6 9         X X X X X X Đ  
08 Nguyễn Phước Hào  6 5         X X X X X X Đ  
09 Lý Gia Hân  9 9         X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
10 Đặng Trần Như Huỳnh 9 8         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
11 Ngô Thúy Huỳnh  9 7         X X X X X X Đ  
12 Trần Hoàng Lộc  5 6         X X X X X X  
13 Lê Văn Mạnh  9 9         X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
14 Lý Hồng Mẫn  10 8         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
15 Phan Kim Ngân 8 10         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
16 Phan Thanh Ngân 9 7         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
17 Nguyễn Chí Nguyện 6 6         X X X X X X Đ  
18 Lê Huỳnh Như 9 7         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
19 Huỳnh Minh Phú  3 6         X X X X X X Đ  
20 Dương Thanh Phúc  8 9         X X X X X X Đ  
21 Phan Trầm Diễm Quỳnh  9 8         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
22 Đặng Như Quỳnh  10 10         X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
23 Nguyễn Như Quỳnh  9 9         X X X X X X Đ Hoàn thành xuất sắc
24 Bùi Huy Thái 5 5         X X X X X X Đ  
25 Lê Hồng Thấm 4 3         X X X X X X  
26 Nguyễn Phúc Thọ  5 6         X X X X X X Đ  
27 Nguyễn Minh Thư  8 9         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
28 Trương Hữu Thức  7 8         X X X X X X Đ  
29 Ngô Thị Huyền Trâm 7 9         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
30 Nguyễn Quốc Tuấn  7 8         X X X X X X Đ  
31 Đặng Kim Tuyền  5 5         X X X X X X Đ  
32 Ngô Khánh Văn  8 9         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
33 Bùi Ánh Xuân  8 9         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
34 Trần Thị Như Ý 9 7         X X X X X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
35                              
36                              
37