TRƯỜNG TIỂU HỌC 3 THỊ TRẤN NĂM CĂN TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016
LỚP:  1C VỀ  WEB TRƯỜNG VỀ TRANG XEM ĐIỂM
Ghi chú: X là Hoàn thành: Đ : Đạt vở sạch chữ đẹp, CĐ: chưa đạt VSCĐ
STT Họ và tên Tiếng Việt Toán Khoa học Sử  Địa Tin Hoc Tiếng Anh Âm nhạc Mỹ Thuật Đạo đức TNXH Thủ Công Thể Dục  VSCĐ Khen thưởng  
01 Lê Chí Cường  7 6         X X X   X X Đ  
02 Tô Phượng Hằng  9 10         X X X   X X Đ Hoàn thành xuất sắc
03 Huỳnh Nhật Huy  6 6         X X X   X X    
04 Nguyễn Chí Khải  6 6         X X X   X X    
05 Nguyễn Thanh Khang  5 7         X X X   X X Đ  
06 Trần Vĩnh Khang  10 9         X X X   X X Đ  
07 Trần Nhật Khôi              X X X   X X Đ  
08 Trần Mai Khương  9 8         X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
09 Trần Lê  5 6         X X X   X X Đ  
10 Lê Hoàng Lỉnh  8 10         X X X   X X   Hoàn thành tốt nội dung môn học
11 Trần Lê Long  8 9         X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
12 Trần Hoài Nam  8 6         X X X   X X Đ  
13 Lương Thị Kim Ngân  10 10         X X X   X X Đ Hoàn thành xuất sắc
14 Trương Tuyết Ngọc  6 6         X X X   X X Đ  
15 Nguyễn Hoàng Nhất  7 6         X X X   X X    
16 Đỗ Thanh Sang  3 3         X X X   X X Đ  
17 Nguyễn Phúc Tài  2 4         X X X   X X Đ  
18 Đặng Chí Tâm  8 9         X X X   X X   Hoàn thành tốt nội dung môn học
19 Đặng Minh Tèo  4 4         X X X   X X    
20 Lê Gia Thái  3 5         X X X   X X Đ  
21 Trần Văn Thắng  7 9         X X X   X X   Hoàn thành tốt nội dung môn học
22 Nguyễn Lê Hưng Thịnh  2 3         X X X   X X Đ  
23 Trần Phú Thịnh  5 8         X X X   X X    
24 Hà Ka La Tiêl 3 3         X X X   X X Đ  
25 Cao Hà Tiên  10 9         X X X   X X    
26 Trịnh Minh Trường  5 5         X X X   X X Đ  
27 Nguyễn Cẩm Tú 9 10         X X X   X X Đ Hoàn thành xuất sắc
28 Phan Cẩm Tú  5 6         X X X   X X Đ  
29 Trần Triệu Vy             X X X   X X    
30 Ngô Kim Yến  9 7         X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
31 Trần Khánh Em 8 9         X X X   X X Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
32                              
33                              
34                              
35                              
36                              
37