TRƯỜNG TIỂU HỌC 3 THỊ TRẤN NĂM CĂN TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 2016
LỚP:  1B VỀ  WEB TRƯỜNG VỀ TRANG XEM ĐIỂM
Ghi chú: X là Hoàn thành: Đ : Đạt vở sạch chữ đẹp, CĐ: chưa đạt VSCĐ
STT Họ và tên Tiếng Việt Toán Khoa học Sử  Địa Tin Hoc Tiếng Anh Âm nhạc Mỹ Thuật Đạo đức TNXH Thủ Công Thể Dục  VSCĐ Khen thưởng  
01 Bùi Trâm Anh  10 9         Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Hoàn thành xuất sắc
02 Thái Khánh Băng  9 10         Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Hoàn thành xuất sắc
03 Phan Thị Khánh Chi  1 3         Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
04 Võ Thị Doan  9 9         Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Hoàn thành xuất sắc
05 Nguyễn Anh Duy  7 5         Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
06 Nguyễn Hải Đăng 6 5         Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
07 Nguyễn Văn Đệ  6 6         Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
08 Trần Khánh Em 6 6         Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
09 Trần Thị Cẩm Giang  9 8         Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
10 Nguyễn Trường Giang  5 5         Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
11 Nguyễn Thị Trúc Hà  7 8         Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
12 Nguyễn Thị Ngọc Hân  9 8         Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
13 Lê Kim Hiện  10 10         Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
14 Võ Nguyễn Quốc Huy  5 6         Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
15 Lê Quốc Khiêm  5 2         Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Hoàn thành xuất sắc
16 Nguyễn Vũ Khôi  9 10         Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
17 Trần Văn Kiệt  8 8         Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
18 Mai Hữu Linh  5 3         Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Hoàn thành xuất sắc
19 Lữ Phú Lộc  9 8         Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
20 Ngô Thị Bé Mai  6 6         Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
21 Lê Nhựt Minh  5 6         Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Hoàn thành tốt nội dung môn học
22 Nguyễn Hải Nam  8 8         Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
23 Đặng Phương Nam  2 1         Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
24 Nguyễn Khánh Nguyên  9 10         Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
25 Lê Kim Như  3 4         Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
26 Lê Trung Phúc  5 5         Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
27 Nguyễn Thị Mỹ Quyên  7 8         Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Hoàn thành xuất sắc
28 Diệp Nhật Quỳnh 3 3         Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
29 Nguyễn Tấn Tài  6 6         Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
30 Nguyễn Minh Tấn 7 10         Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
31 Lê Triệu Gia Thịnh  3 3         Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
32 Huỳnh Trường Thịnh              Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
33 Phan Thành Trung  6 6         Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
34 Trần Nhật Khôi 10 10         Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ Hoàn thành xuất sắc
35 Võ Thi Thi 7 8         Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
36 Trần Nhật Khang 7 8         Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ  
37 Tô Phượng Hằng                           Hoàn thành xuất sắc